Інформаційні системи в менеджменті - Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О.

Название:
Інформаційні системи в менеджменті
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
2.21 КБ
23
Скачать
Узагальнеш сучасш методи використання шформацшних ком-п'ять комп'ютерних технологій при побудов1 шформацшних систем шдпри-емств та компанш р1зного проф1лю д1яльност1. Детально розгляда-еться економ1чна сутшсть, предмет, об'ект та функцп шформацшних систем управлшня компатею. Проанал1зоваш можливост1 ведення 6i3Hecy i3 застосуванням мереж1 1нтернет. Грунтовно розглянут1 пра-вов1 ввдносини у сфер! шформатизацп економ1чно!' д1яльност1. Злачна увага прщцляеться анал1зу ефективност1 застосування комп ’ юті-рних метод1в автоматизованого керування економ1чними процесами компанп, подано поради щодо написання курсових робіт з курсу "1н-формацшщ системи в економпц". Навчальний пос1бник рекомендується при вивченш дисциплш "1нформацшш системи", "Автоматизоване робоче М1сце менеджера", "1нформацшне правове забезпечення" тощо студентам економ1чних спец1альностей осв1тньо-квал1фшацшного р1вня спец1ал1ст та магчстр..